วัดอารัญญบัญพต

 วัดอารัญญบัญพต วัด อารัญญบัญพต เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เส้นทางหนองคายไป อ.สังคม เป็นวัดป่าขนาดใหญ่ ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผ...