พระธาตุพนมวรวิหาร

  วัดพระธาตุพนมวรวิหาร วัดพระธาตุพนม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนม